Foldøy verneområde

Dette området er eit av mange sjøfugl-reservat i Ryfylkebassenget. Det består av eit fuglefredingsområde på Foldøy, Steganeset (48da på land + 125da i sjø), og naturrreservat på nærliggjande holmer, Tjuvholmen og Klumpholmen (32da).
Det blei verna i 1984 for å ta vare på fuglelivet og fuglane sitt livsmiljø, og alle planter og andre dyr som er ein naturleg del av området. 

Frå Foldøy fuglefredningsområde. Steganeset og Tjuvholmen naturreservat. Jarle Lunde/SuldalFoto.no

 
Kartet viser verneområdet. Du kan dra og zoome i kartet. Meir kartfesta informasjon om området, som t.d. kulturminne, artar og inngrepsfri natur kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart". 

 

Ei rekke måkearter, makrell- og rødnebbterne, grågås og nokre arter av ender hekker i området. Talet på hekkefugl har svinga mykje. Årsaka til dette er ikkje kjent, men kan skuldast fleire faktorar som t.d. mink.


Det er ferdselsresriksjonar i verneområda. Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Frå vernereglane

  • Vegetasjon er freda mot skade og øydelegging
  • Fugl og deire reir og egg er freda mot all skade, øydelegging og uroing
  • Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbode frå og med 1. mars t.o.m. 1. september.
  • Hund må ikkje sleppast i jaktforbods-perioden
  • Tiltak som kan endra dei naturlege leveområda kan ikkje gjennomførast
  • Beiting og gjødsling og fiske for yrkesfiskarar er tillatt

I naturreservata gjeld i tillegg:

  • Pattedyr er freda
  • I tida frå 15. april til og med 1. august er det forbode å gå i land og ferdast i reservata.
  • Camping m.v. og oppsetting kamuflasje o.l. er forbode

 

Aktuelle lenker

 

 

Fann du det du leita etter?