Barkeland naturreservat

Området er ca. 25 dekar og blei verna i 1984 for å ta vare på ein "blåbær-eikeskog". Dette er eit viktig landskapselement i denne delen av Ryfylke.


Kartet viser verneområde. Du kan dra og zoome i kartet. Meir kartfesta informasjon om området, som t.d. kulturminne, artar og inngrepsfri natur kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart". 

 

 

Ei botanisk undersøking i 1997 fann 41 plantearter, og syner at skogen ikkje er særleg variert.

 

Frå vernereglane for Barkeland

 

  • Vegetasjonen er freda mot skade og øydelegging.
  • Det er forbode å fjerna planter frå reservatet - nye plantearter må ikkje førast inn.
  • Det må ikkje setjast i gong arbeid som kan endra dei naturlege vekstvilkåra.
  •  
  • Gjødsling og bruk av kjemiske middel er ikkje tillatt
  • Sanking av sopp og bær, bruk av skogen til beite og vedhogst er tillatt.

 

Aktuelle lenker

Klikk for stort bileteVegetasjonen består av fattig eikeskog der sommareik er dominerande treslag. Jarle Lunde/SuldalFoto.no