Hålandsvassdraget

Hålandselva munnar ut i Hålandsosen i Erfjord. I nordaust grensar nedbørsfeltet mot Suldalsvassdraget og i sør mot Norddalsvassdraget. Natlandsnuten er høgaste punkt (964 m.o.h.). Nedbørfeltet har eit areal på 59 km2. Vassdraget blei  verna i Verneplan IV for vassdrag.

I elva er det registrert innlandsaure, sjøaure og laks og det er drive eit stort kultiveringsarbeid i Hålandselva for å få til ei god lakseelv.

Klikk for stort bileteHålandselva på veg nedetter Hålandsdalen.

 

Om vassdraget

 

Nattlandsvatnet med eit areal på 0,6 km2 ligg sentralt i vassdraget. Her møtest Budalsåna og Nattlandsåna. Frå vatnet følgjer hovudvassdraget Hålandsdalen. I dei øvre delar er dalføret trongt, men det vider seg ut nærare utløpet i fjorden. Tveitåni, som er det største sidevassdraget på denne strekninga, har fleire små og mellomstore vatn. 

Vassdraget har fleire gode våtmarkslokalitetar med innslag av ender, vaderar og lom. I skogsområda er det gode lokalitetar for spettar.

Sentrale delar av nedbørsfeltet er dels sterkt kulturpåvirka og i hovuddalføret inn til og med Nattlandsvatnet ligg fleire gardsbruk. Det er fleire små kraftverk av nyare dato i vassdraget.

 

Temakart

 


Kartet viser det grensene for Håland og Nordalsvassdraget. Du kan dra og zoome i kartet. Meir kartfesta informasjon om området, som t.d. vasskraftverk, kulturminne, artar og inngrepsfri natur kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart".  

 

Klikk for stort bileteParti frå Natlandsvatnet.

 

Fisk og fiske

Hålandsvassdraget er det registrert innlandsaure, sjøaure og laks.

Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskeforening har drive eit stort kultiveringsarbeid i Hålandselva for å få til ei god lakseelv. Den laks/sjøaureførande strekninga er no om lag 6 km med gode forhold for gyting og oppvekst. Elva er open for alle som er interessert i å fiska etter laks og sjøaure. Elva vert nytta av lokalbefolkninga og folk i frå andre regionar i fylket. Fangsten har årleg vore om lag 300-400 kg laks med gjennomsnittsvekt på 3.4-5.5 kg. Sjøaurefangsten er relativt liten. 

Meir om fiskekortsal og moglegheiter i elva : 


Meir om verdiane i vassdraget


Klikk for stort bilete

Det er laga ein VVV-rapport om Hålandsvassdraget. Rapporten gir eit oversyn over verdiane i vassdraget, stadfestar dei, og gir eit oversyn over kor kunnskapsgrunnlaget manglar. Målet med rapporten er at alle som planlegg arealbruk eller inngrep i vassdraget skal vita kva som finst. 

 

Fann du det du leita etter?