Kulturminne og kulturlandskap

Suldal har ein særleg rik kulturarv å forvalta i alle dei spora som finst att frå tidlegare tider. I høve til fylket totalt markerer kommunen seg ut med sitt høge tal registrerte kulturminne frå nyare tid, og skil seg ut både med særs mange og særs fine og velbevarte kulturminne, herunder fleire heilskaplege miljø.

Det er godt å kvila seg på stølen Longhaug i Hamrabøheia. Stølen har den dag i dag mykje av det opprinnelege preget. - Klikk for stort bileteDet er godt å kvila seg på stølen Longhaug i Hamrabøheia. Stølen har den dag i dag mykje av det opprinnelege preget. Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Kulturminna våre representerer nasjonale verdiar. Dei synlege uttrykka for livsformer i eldre tider hjelper oss til å oppleva fortida, dei skaper forståing for samanhengen mellom generasjonane og forklarar vår eiga tid sitt levesett.

 

Kart over arkeologiske kulturminne


Kartet viser registrerte arkeologiske kulturminne. Du kan dra og zoome i kartet. Trykk på symbol om du ønskjer meir informasjon om eit spesielt kulturminne.

 

Kart over eldre bygningar (SEFRAK)


Kartet viser eldre bygningar (i hovudsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret. Du kan dra og zoome i kartet. Trykk på symbol om du ønskjer meir informasjon om eit spesielt kulturminne.

 

 

Plan for skjøtsel

I 2006 blei "Fagplan for skjøtsel av kulturminne i Suldal" vedtatt. Planen inneheld ingen framlegg om vern. Heller enn vern under "tvang" ønskjer kommunen at planen og kommunen sitt arbeid med kulturminne skal medverka til stolthet og inspirasjon over å eiga eit kulturminne. Då vil eigaren si interesse for å ta vare på det auka, og då ønskjer kommunen å hjelpa til med rådgjeving og økonomisk støtte.

 

Mangfald og karaktertrekk

I undermenyen er ei kort kulturhistorie for Suldal med vekt på kva spor, anlegg, bygningar og kulturlandskap folk har laga i vår kommune. Innanfor dei ulike kategoriane vert det gitt eksempel på representative eller særmerkte kulturminne. Teksten er hovudsak henta frå "Vedlegg til Fagplan for skjøtsel av kulturminne i Suldal", men er noko utvida og tilrettelagt Internett.

Kvednhusa er ofte små tømra bygningar og det kunne ligge fleire etter kvarandre langs bekken. Dei fleste gardane hadde eigne kvernhus. Bildet er frå Kvednahola der gardane Ritland, Vasshus og Førland hadde kvernene sine. I dag er Kvednahola verna som museum. - Klikk for stort bileteKvednhusa er ofte små tømra bygningar og det kunne ligge fleire etter kvarandre langs bekken. Dei fleste gardane hadde eigne kvernhus. Bildet er frå Kvednahola der gardane Ritland, Vasshus og Førland hadde kvernene sine. I dag er Kvednahola verna som museum. Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Fann du det du leita etter?