Drotninghei naturreservat

Av Vidar Lunde/SuldalFoto.no

Drotningheia naturreservat er på ca. 5900 da og blei verna for å sikra eit stort og skogrikt furuskogsområde typisk for indre Ryfylke. Her er ein triviell og artsfattig flora, men området inneheld stor variasjon i naturtypar grunna det kuperte landskapet.

I denne artikkelserien ser me nærare på Drotninghei.

Klikk for stort bileteEin høgreist stein går under namnet ”Dronninga” og har truleg gitt namn til området. Vidar Lunde/SuldalFoto.no

 
Namnet Drotninghei kjem truleg av ein høgreist stein som står oppe på ein kant eit par hundre meter i frå det høgaste punktet i heia. Denne steinen går under namnet ”Dronninga” og heia rundt har då fått namnet Drotninghei.

 

Temakart over naturreservatet


Kartet viser naturreservatet. Du kan dra og zoome i kartet. Meir kartfesta informasjon om området, som t.d. kulturminne, artar og inngrepsfri natur kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart".  

 

Geologi og landskapsformer

Det meste av Drotningheia består av migmatitt, diorittisk til granittisk gneis. Landskapet er svært bratt frå Suldalslågen i sør, ikkje fullt så bratt frå Grov i vest eller frå Ritland i aust. I sør flatar landskapet ut når ein kjem opp i omkring 200 meters høgde. Her ligg Vårstølstjørna som munnar ut i Hundabekken med ein lang stillerennande bekk og fleire myrar omkring. I vest må ein opp til omkring 300 meter, og i aust må ein heilt opp til 400 meters høgde før landskapet flatar ut. Her oppe går landskapet stort sett i rolege former med myrer, knausar og enkelte vatn. Men også her oppe er det nokre mindre juv med bratte sider som stort sett går aust/vest. I nord grensar reservatet til ei bratt li med mykje ur, og som endar opp i ein fjellvegg mot Raudafjellet og Søtehei.

 

Klikk for stort bileteEin del av Drotninghei sett frå Søtehei. Sandvatn midt i bildet. Vidar Lunde/SuldalFoto.no


Frå vernereglane

  • Vegetasjonen er freda mot skade og øydelegging.
  • Nye plantearter må ikkje førast inn, og planting og såing av tre er ikkje tillatt.
  • Dyreliv, reirplassar m.v. er freda mot skade og øydelegging.
  • Tiltak som kan endra det naturlege livsmiljøet kan ikkje gjennomførast.
  • Idrettsarrangement, jaktprøver og anna organisert bruk av reservata er forbode.
  • Sanking av sopp og bær, jakt, fiske og beiting er tillatt 

 

Aktuelle lenker