Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bekkekløftar

I 2008 blei det utført naturfaglege registreringar av naturtypen bekkekløft for 50 lokalitetar i Rogaland. Ti av desse var i Suldal. Dei dekkjer ikkje store areal, men fleire av områda har høye verdiar. Av særskilde funn kan nemnes tannkjølmose ved Fjellbergåna. Denne er rekna som kritisk trua (CR) i Noreg og var tidligare berre kjend frå ein lokalitet ved Rjukan der den ikkje har vore gjenfunne sidan 1895.

  • Nedanfor finn du lenke til samlerapport for Rogaland og ein særskild for Suldal. Frå sistnemnde gjengir me samandraget.

 

.

De 10 lokalitetene er Jensajuvet og Krokabekken i Ulladalen, Brattåna, Kalvhagjuvet, Falkheirindane, Hestheia, Nevøyvågen, Åsgjuvet, Indre Åserød og Fjellbergånas nedre del. Lokalitetene i Ulladalen er ikkje bekkekløfter, men rasmarker. Lokalitetene er fra både nord-, mellom-, sør og boreonemorale vegetasjonssoner og ligger hovedsakelig i den klart oseaniske seksjonen, med unntak av Ulladalen, Fjellbergåna og Nevøyvågen, som ligger i sterkt oseanisk seksjon. Vegetasjonen består for det meste av blåbærskog og noe røsslyng-blokkebærfuruskog. Unntakene er nedre del av Falkheirindane som består av or-askeskog, Indre Åserød med rikt hasselkratt og alm-lindeskoger og Fjellbergåna med bl.a. hagemark, lavurt- og storbregneskoger. Floraen består for det meste vanlige arter. Av interessante funn kan nevnes kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT) frå Brattåna pg Kalvagjuvet og gul pærelav (Pyrenula occidenstalis, NT) og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU) fra Falkheirindane. Nedre del av Hestheia er også interessant fordi skorpefiltlav (VU) og alm (NT) finnes der, mens Åsgjuvet har alm og hasselrurlav (Thelotrema suecicum). Alm (NT) ble også funnet i Nevøyvågen i Indre Åserød. Funnet av prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) i Ulladalen, som ligger så langt mot øst og høyt over havet, er også litt spesielt. Den mest verdifulle lokaliteten i Suldal er Fjellbergåna der både skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU) og kastanjefiltlav (VU) opptrer på osp og tannkjølmose (Zygodon dentatus, CR) på rogn i Hagemarken i øvre del. Sistnevnte er tidliger bare kjent frå en lokalitet i Norge.

Detaljer om tidligere undersøkelser, naturgrunnlag, avgrensning, arrondering, skogstruktur og påvirkning og detaljerte verdivurderinger er gjort for alle lokalitetene. Kart med avgrenset naturtype/forvaltningsområde samt fotodokumentasjon av alle lokalitetene er også gjengitt. Skogstypene for hver lokalitet er også diskutert i forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge. I Suldal kommune er det først og fremst Fjellbergåna som i stor grad inneholder den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog og Indre Åserød som i stor grad inneholder rikt hasselkratt og i liten grad alm-lindeskoger. Åsgjuvet inneholder i stor grad den prioriterte skogstypen gråor-almeskog og Nevøyvågen inneholder betydelige mengder med oseanisk furuskog. Kystbjørkeskog finnes rikelig i Falkheirindane og Brattåna. De undersøkte lokalitetene i Suldal kommune oppfyller i middels til stor grad det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter.

Lokalitetene i Suldal kommune verdisettes samlet sett som regionalt til nasjonalt verdifulle (tilsvarer B og A i naturtypesammenheng) – verdiene 3 og 5.