Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nordalsvassdraget

Norddalsvassdraget er nabovassdrag til Hålandsvassdraget og ligg i grenseområde mellom Suldal og Hjelmeland. Utløpet ligg i Kilavågen i Erfjorden. Vassdraget har mange interesante fuglebiotopar, mellom anna Norddalsvatnet med fleire hekkande ande- og vadeartar.
 
Nedbørfelteter er 22 km2 og blei verna i Verneplan IV for vassdrag.

Kvifor vern?

Norddalsåna er verna som eit type- og referansevassdrag. Vassdraget er utan særlege tekniske inngrep, og står fram med eit landskapsbilete og flora/fauna som er typisk for regionen. Saman med Hålandsvassdraget skal dei vera referanse for samanlikning, og som friluftsområde. Referansevassdrag bør omfatta gradienten frå fjord til fjell, og vera så naturlege som mogleg.

Temakart


Kartet viser det grensene for Håland og Nordalsvassdraget. Du kan dra og zoome i kartet. Meir kartfesta informasjon om området, som t.d. vasskraftverk, kulturminne, artar og inngrepsfri natur kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart".  

Meir om verdiane i vassdraget

Det er laga ein VVV-rapport om Nordalsvassdraget. Rapporten gir ein eit oversyn over verdiane i vassdraget, stadfestar dei, og gir eit oversyn over kor kunnskapsgrunnlaget manglar. Målet med rapporten er at alle som planlegg arealbruk eller inngrep i vassdraget skal vita kva som finst.