Utvalde kulturlandskap - UKL

I Norge er det valt ut eit utval særprega jordbrukslandskap der naturmangfald, kulturhistorie og jordbruksdrift blir teke vare på gjennom tradisjonelle bruksmåtar og vår tids bygdeliv.

Eit av dei utvalde kulturlandskapa rommar grendene Hamrabø, Klungtveit og Mokleiv.