Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Barkeland naturreservat

Området er ca. 25 dekar og blei verna i 1984 for å ta vare på ein "blåbær-eikeskog". Dette er eit viktig landskapselement i denne delen av Ryfylke.


Kartet viser verneområde. Du kan dra og zoome i kartet. Meir kartfesta informasjon om området, som t.d. kulturminne, artar og inngrepsfri natur kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart". 

 

 

Ei botanisk undersøking i 1997 fann 41 plantearter, og syner at skogen ikkje er særleg variert.

 

Frå vernereglane for Barkeland

 

  • Vegetasjonen er freda mot skade og øydelegging.
  • Det er forbode å fjerna planter frå reservatet - nye plantearter må ikkje førast inn.
  • Det må ikkje setjast i gong arbeid som kan endra dei naturlege vekstvilkåra.
  •  
  • Gjødsling og bruk av kjemiske middel er ikkje tillatt
  • Sanking av sopp og bær, bruk av skogen til beite og vedhogst er tillatt.

 

Aktuelle lenker

Vegetasjonen består av fattig eikeskog der sommareik er dominerande treslag.