Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hålandsdalen naturreservat

Hålandsdalen naturreservat vart etablert i 2013 ved frivillig avtale med grunneigaren, som ein del av Staten si satsing på frivillig skogvern. Ved kongeleg resolusjon av 25. november 2016 vart verneområdet utvida. Totalareal på reservatet er 7.078 dekar. 

Føremålet med naturreservatet er å bevare eit område som representerer ein bestemt type natur i form av eit stort samanhengande skogsområde frå lågland til fjell med edellauvskog, temperert regnskog og eldre furuskog som er lite prega av nyare inngrep


Kartet viser naturreservatet. Du kan dra og zoome i kartet. Fleire karttema kan du finne ved å trykke på "Utforsk kart". 

 

 

”Området ligger sørvest i Suldal kommune, i Hålandsdalen. Det består av den bratte sørøstvendte lia ut mot Hålandsdalen, og ei stupbratt vestvendt liside ned i den trange Tyssefjorden i vest. Terrenget hever seg opp til et slakere høydeplatå over tregrensa, der Skipet når opp i 700 moh.


Formålet med naturreservatet er å bevare ett stort sammenhengende skogsområde med eldrefuruskog med innslag av temperert regnskog, som er lite preget av nyere inngrep. Videre ta vare på alt naturlig plante og dyreliv og de naturlige økologiske prosessene i området.

Området strekker seg fra fjord/dalbunn til ett småkupert høydeplatå rundt 700 moh. Fattig furuskog er dominerende vegetasjonstype opp mot 500 moh. Deretter overtar bjørkeskog og lynghei. Eldre edelløvskog forekommer først og fremst i bratte lier og rasmark ut mot Hålandsdalen. Deler av området består av gammel boreonemoral edellauvskog, dominert av lind og hassel og karakterisert som temperert regnskog. Trærne her er levested for flere sjeldne og nasjonalt trua lavarter (……..)” (frå Kongelig resolusjon, 25.01.2013)

 

Aktuelle lenker