Naturreservat

I Suldal har me 13 verneområder verna etter Naturmangfoldlova. 11 av desse har den strengaste verneforma: Naturreservat.  

Naturreservat

Vernet inneber generelt at områda skal tas vare på slik dei var ved vernetidspunktet, evt. at det kan gjennomførast tiltak for å ta vare på desse verdiane. Slike verneområde er som regel små, og grunneigar får til vanleg ein eingongserstatning for ulempene med vernet.

 

Landskapsvernområde
 

Landskapsvern er ein noko mildare verneform i Lov om naturvern, og nyttast for å ta vare på store område med særleg landskapskvalitetar, men der ein ønskjer at bruk innføre visse ramer skal halda fram som tidlegare. I Suldal er det to slike store verna fjellområde:

 
I mellom desse to områda er nok eit verneområde Holmavassåna, som er sikra som biotopvernområde etter Lov om Viltet.