Miljøinformasjon for skulen

Natur- og kulturlandskapet i Suldal gir moglegheit for tverrfaglege registreringar, fysisk fostring, naturglede, sanseopplevingar og leik. Me håpar Miljøstatus i Suldal kan vere eit hjelpemiddel i miljøundervisninga.

Kyssing av frosk. Blir det ein prins?

 

Natur- og miljødimensjonen er sentral i skulen


Natur- og miljødimensjonen er eit tverrfagleg kunnskapsområde som har ein sentral plass i skulen. Natur kan vere kjelde til oppgåver og kunnskap, lokal identitet, opplevingar og naturglede. Læreplanverket for grunnskulen legg vekt på innsikt i samanhengar i naturen, i samanhengar mellom menneske og natur og framhevar det etiske ansvaret for forvaltning av naturen.
Helsefremjande arbeid og fysisk fostring står og sentralt i læreplanane for faga. Opplæringa skal gi innsikt i samanhengen mellom livskvalitet, levekår, miljø og helse. Ho skal gjere sitt til at elevar trivst med fysisk aktivitet og friluftsliv og medverke til at dei tek vare på kroppen og utviklar gode helsevanar.

 

Suldalskulane har store moglegheiter i nærmiljøet

I Suldal manglar ikkje skulane nærområde med høve til uteskule. Alle ligg dei i flotte omgivnader der det ikkje er langt til fleire naturtypar som kan gi rom for aktivitet, naturoppleving og tileigning av kunnskap.
 
Mange lærarar er flinke til å byte klasserommet med nærmiljøet for ei stund. Dei ulike skulane/klassetrinn har og faste utedagar som til dømes skidag, turdag, padling i Suldalslågen med meir.

Eit døme på lokal og målretta miljølære er satsinga "Sjøen i sentrum" ved Erfjord skule. Sjøen vert nytta i undervisninga på alle trinn.

Taskekrabbe

 

Lengre turar og overnatting


Læreplanen legg og opp til at ein skal gjennomføre lengre dags- og overnattingsturar. I Suldal er det rikelege moglegheiter for å gjere dette på ein god måte. Skulane har mellom anna tilgang til fjelltelt, kokeutstyr, kart med meir gjennom ein felles utlånssentral for friluftutstyr. Hyttene til Stavanger turistforeining er og eit godt alternativ.

 

Leirskule på Gullingen


Ein gong i løpet av grunnskulen reiser elevane til Gullingen leirskule på vinteropphald. Sidan 1986 har leirskulen teke tusenvis av unge med inn i naturen. Gjennom eit enkelt og tradisjonsbunde friluftsliv har leirskulen utvikla ein skule der oppleving er det viktigaste prinsippet. 

  Gullingen leirskule har skuleklassar heile skuleåret. På bildet er elevar på veg mot Reinstølen.