Aktuelt
Publisert 09.07.2020

I Suldal er det eit godt utbygd turløypenett, uansett form og alder finn du ein tur som passar! Turkart frå grendene, fleire av dei nye, finn du her.

Publisert 21.06.2018

"Kulturminneplan for Suldal" blei vedtatt i juni 2018. Forutan å vera eit oversyn over kulturminne og kulturarv i kommunen, skal planen også vera eit styringsdokument som kan nyttast i saker til administrativ og politisk behandling, t.d. i byggesaker, tiltak i landbruket og til prioritering av søknader om tilskot til å ta vare på kulturminne.

Publisert 18.12.2017

I Suldal er det no åtte naturreservat. Det sist oppretta blei vedteke av Kongen i statsråd 15. desember 2017, Strandaliane naturreservat. Området ligg søraust for Suldalsvatnet mellom Kvilldal og Bråtveit og er på 11 385 dekar. Det utgjer eit stort samanhengande skogsområde med bratte skoglier frå lågland til fjells som er lite prega av nyare inngrep. Vernet er tufta på ordninga med frivillig vern av skog på privat grunn.

Les meir om Strandaliane naturreservat

Publisert 13.01.2017

I perioden 2007 til 2017 blei 93 hjortedyr påkøyrde på vegane i Suldal. Kva gjer du om du kjem i ein slik situasjon?

Publisert 10.01.2017

Ulla-Førre-anlegga er, samla sett, Norges største kraftreserve. Statkraft har laga ein ny film (12 min) der du blir betre kjend med utbygginga og kva rolle anlegget har i dagens og fremtida sin energiproduksjon. 

 

Les meir om vassdragsregulering i Suldal:

 

Publisert 08.01.2017

Hålandsdalen naturreservat vart etablert i 2013 ved frivillig avtale med grunneigaren, som ein del av Staten si satsing på frivillig skogvern. Ved kongeleg resolusjon av 25. november 2016 vart verneområdet utvida. Totalareal på reservatet er no 7.078 dekar. 

Les meir om reservatet.

 

 

Publisert 30.10.2015

Det er i 2015 utgitt nye turkart. Karta har ein gradering av turstiane.

Fleire kart og turmål finn du her:

 

 

 

Publisert 25.09.2015

Nettsida Miljøstatus i Suldal blir i dag relansert i ei ny og moderne utgåve. Målet er gi samla, oppdatert og brukarvennleg informasjon om natur, friluftsliv, miljø og kulturminne i kommunen.

Me meiner å ha eit naturlandskap og miljø av ypperste klasse. Det har difor vore eit mål at også nettsida skal vere i øvste divisjon av kommunal natur og miljøinformasjon.

 

 

Publisert 25.08.2015

 Det er no utabeida ein forvalningsplan for bl a Kvanndalen og Dyraheio landskapsvernområde.